Chương trình đào tạo đại học ngành Bệnh học thủy sản

Chương trình đào tạo đại học ngành Bệnh học thủy sản nhằm đào tạo kỹ sư bệnh học thủy sản có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, có kiến thức và kỹ năng quản lý dịch bệnh thủy sản; có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong nghiên cứu và thực tiễn liên quan đến bệnh học thủy sản; có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc tại các cơ sở sản xuất, quản lý, dịch vụ, nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực bệnh học thủy sản.

            Về cơ hội việc làm: 100% sinh viên tốt nghiệp ngành Bệnh học thủy sản có việc làm ngay sau khi ra trường, vị trí việc làm rất đa dạng và làm việc trong các vị trí sau:

 Cơ quan quản lý thủy sản từ Trung ương đến địa phương có liên quan đến lĩnh vực bệnh học thủy sản. Cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật ngành Bệnh hoc thủy sản; tham gia các dự án liên quan đến bệnh học thủy sản trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến bệnh học thủy sản gồm các công ty thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản xuất và chế biến thủy sản. Tư vấn, quản lý bệnh học thủy sản, quản lý sức khỏe động vật thủy sản, quản lý thức ăn, thuốc thú y thủy sản.

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành và khung chương trình đào tạo từ Khóa K52 và khung từ khóa K54 trở đi

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen

Lê Tiến Hữu