Danh sách cán bộ viên chức khoa Thủy sản (Đến ngày 27/2/2024)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa

Bộ môn Bệnh học TS

2

PGS.TS. Mạc Như Bình

Giảng viên cao cấp, Phó trưởng khoa

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy

Giảng viên cao cấp, Phó trưởng khoa

Bộ môn NTTS

4

TS. Hoàng Nghĩa Mạnh

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn

Bộ môn NTTS

5

TS. Trương Thị Hoa 

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn 

Bộ môn Bệnh học TS

6

TS. Trương Văn Đàn 

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

7

TS. Nguyễn Anh Tuấn 

Giảng viên chính, Giám đốc trung tâm

TT nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thủy sản

8

PGS.TS. Tôn Thất Chất

Giảng viên cao cấp

Bộ môn NTTS

9

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng

Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

10

TS. Võ Đức Nghĩa

Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

11

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

 Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

12

ThS.NCS. Phạm Thị Phương Lan

Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

13

ThS. Trần Thị Thu Sương

Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

14

ThS.NCS. Trần Nguyên Ngọc

Giảng viên

Bộ môn NTTS

15

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

16

ThS. Lê Minh Tuệ

Nghiên cứu viên

Bộ môn NTTS

17

PGS.TS. Lê Văn Dân

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

18

TS. Võ Điều

Giảng viên chính, Chủ tịch công đoàn

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

19

TS. Hồ Thị Thu Hoài 

Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

20

TS Hà Nam Thắng 

Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

21

TS. Kiều Thị Huyền 

Giảng viên chính

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

22

TS. Nguyễn Tử Minh

Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

23

ThS. Nguyễn Văn Huệ 

Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

24

ThS. Ngô Thị Hương Giang 

Giảng viên chính

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

25

ThS. Trần Thị Thúy Hằng 

Giảng viên chính, Bí thư Liên chi đoàn

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

26

ThS. Lê Thị Thu An

Nghiên cứu viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

27

KS. Hà Thị Huệ

Thư ký khoa

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

28

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Bệnh học TS

29

TS. Nguyễn Thị Huế Linh 

Giảng viên chính

Bộ môn Bệnh học TS

30

TS. Nguyễn Đức Quỳnh Anh 

Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

31

TS. Phạm Thị Hải Yến 

Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

32

ThS. Trần Quang Khánh Vân

Giảng viên chính

Bộ môn Bệnh học TS

33

ThS.NCS. Trần Nam Hà

Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

34

ThS.NCS.Nguyễn Nam Quang

Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

35

ThS. Hồ Thị Tùng

Nghiên cứu viên

Bộ môn Bệnh học TS

36

ThS. Nguyễn Đức Thành

Giảng viên chính

TT nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thủy sản

37

ThS. Nguyễn Khoa Huy Sơn

Nghiên cứu viên

TT nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thủy sản

38

ThS. Huỳnh Văn Vì

Nghiên cứu viên

TT nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thủy sản