Danh sách cán bộ viên chức khoa Thủy sản (Đến ngày 20/3/2020)

TT

Ho và tên

Chức vụ

Đơn vị

1

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa

Bộ môn Bệnh học TS

2 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước

Giảng viên chính

Bộ môn Bệnh học TS

3

PGS.TS. Lê Văn Dân

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

4

ThS. Nguyễn Phi Nam

Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

5

PGS.TS. Ngô Hữu Toàn

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

6

ThS. Trần Quang Khánh Vân

Giảng viên chính

Bộ môn Bệnh học TS

7

TS. Mạc Như Bình

Giảng viên chính, Phó trưởng khoa

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

8

PGS.TS. Tôn Thất Chất

 Giảng viên cao cấp

Bộ môn NTTS

9

ThS.NCS. Võ Đức Nghĩa

 Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

10

TS. Nguyễn Văn Huy

Giảng viên chính, Phó trưởng khoa

Bộ môn NTTS

11

TS. Hoàng Nghĩa Mạnh

 Giảng viên, Trưởng Bộ môn

Bộ môn NTTS

12

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

 Giảng viên

Bộ môn NTTS

13

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

14

ThS.NCS. Phạm Thị Phương Lan

Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

15

ThS. Trần Thị Thu Sương

Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

16

ThS. Lê Thị Thu An

 Nghiên cứu viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

17

ThS. Trần Nguyên Ngọc

Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn

Bộ môn NTTS

18

ThS.NCS. Nguyễn Tử Minh

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

19

TS. Võ Điều

 Giảng viên chính

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

20

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng

 Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

21

KS. Hà Thị Huệ

Thư ký khoa

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

22

TS. Trương Thị Hoa 

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn 

Bộ môn Bệnh học TS

23

ThS.NCS. Nguyễn Đức Quỳnh Anh 

 Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

24

TS. Nguyễn Anh Tuấn 

 Giảng viên, Giám đốc trung tâm

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thủy sản

25

ThS.NCS. Phạm Thị Hải Yến 

 Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

26

ThS. Hồ Thị Tùng

 Nghiên cứu viên

Bộ môn Bệnh học TS

27

TS. Nguyễn Thị Huế Linh 

 Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

28

ThS.NCS. Trần Nam Hà

Giảng viên, Bí thư chi đoàn CBGV 

Bộ môn Bệnh học TS

29

ThS. Nguyễn Nam Quang

Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

30

ThS. Nguyễn Văn Huệ 

Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

31

ThS.NCS. Hà Nam Thắng 

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

32

ThS.NCS. Hồ Thị Thu Hoài 

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

33

TS. Trương Văn Đàn 

Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn, Phó bí thư LCĐ

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

34

ThS. Ngô Thị Hương Giang 

 Giảng viên chính

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

35

ThS.NCS. Kiều Thị Huyền 

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

36

ThS. Nguyễn Đức Thành

 Giảng viên

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thủy sản

37

ThS. Trần Thị Thúy Hằng 

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

38

TS. Lê Tiến Hữu 

 Nghiên cứu viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

39

ThS. Lê Minh Tuệ

Nghiên cứu viên

Bộ môn NTTS

40

ThS. Nguyễn Khoa Huy Sơn

Nghiên cứu viên

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thủy sản

41

ThS. Huỳnh Văn Vì

Nghiên cứu viên

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thủy sản