Danh sách cán bộ viên chức khoa Thủy sản (Đến ngày 20/3/2020)

TT

Ho và tên

Chức vụ

Đơn vị

1

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

2 TS. Nguyễn Ngọc Phước

Giảng viên chính

Bộ môn Bệnh học TS

3

PGS.TS. Lê Văn Dân

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

4

ThS. Nguyễn Phi Nam

Giảng viên chính, Trưởng bộ môn NTTS

Bộ môn NTTS

5

PGS.TS. Ngô Hữu Toàn

Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Cơ sở và QLTS 

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

6

ThS. Trần Quang Khánh Vân

Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Bệnh học TS

Bộ môn Bệnh học TS

7

TS. Mạc Như Bình

Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

8

PGS.TS. Tôn Thất Chất

 Giảng viên cao cấp

Bộ môn NTTS

9

ThS. Võ Đức Nghĩa

 Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

10

TS. Nguyễn Văn Huy

Trợ lý Khoa học, Giảng viên

Bộ môn NTTS

11

TS. Hoàng Nghĩa Mạnh

 Giảng viên

Bộ môn NTTS

12

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

 Giảng viên

Bộ môn NTTS

13

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Giảng viên

Bộ môn NTTS

14

ThS. Phạm Thị Phương Lan

Giảng viên

Bộ môn NTTS

15

ThS. Trần Thị Thu Sương

Giảng viên chính

Bộ môn NTTS

16

ThS. Lê Thị Thu An

 Nghiên cứu viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

17

ThS. Trần Nguyên Ngọc

Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn 

Bộ môn NTTS

18

ThS.NCS. Nguyễn Tử Minh

 Giảng viên

Bộ môn NTTS

19

ThS.NCS. Võ Điều

 Giảng viên chính

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

20

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng

 Giảng viên

Bộ môn NTTS

21

KS. Hà Thị Huệ

Thư ký khoa

Bộ môn NTTS

22

TS. Trương Thị Hoa 

Giảng viên chính, Phó trưởng BM Bệnh học TS 

Bộ môn Bệnh học TS

23

ThS.NCS. Nguyễn Đức Quỳnh Anh 

 Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

24

TS. Nguyễn Anh Tuấn 

 Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

25

ThS.NCS. Phạm Thị Hải Yến 

 Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

26

ThS. Hồ Thị Tùng

 Nghiên cứu viên

Bộ môn Bệnh học TS

27

TS. Lê Văn Bảo Duy 

 Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

28

TS. Nguyễn Thị Huế Linh 

 Giảng viên

Bộ môn Bệnh học TS

29

ThS.NCS. Trần Nam Hà

Giảng viên, Bí thư chi đoàn CBGV 

Bộ môn Bệnh học TS

30

ThS. Nguyễn Nam Quang

Giang viên

Bộ môn Bệnh học TS

31

ThS. Nguyễn Văn Huệ 

Giảng viên, Phó trưởng BM Cơ sở và QL TS

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

32

ThS.NCS. Hà Nam Thắng 

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

33

ThS.NCS. Hồ Thị Thu Hoài 

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

34

TS. Trương Văn Đàn 

Giảng viên, Phó bí thư Liên chi đoàn 

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

35

ThS. Ngô Thị Hương Giang 

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

36

ThS.NCS. Kiều Thị Huyền 

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

37

ThS. Nguyễn Đức Thành

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

38

ThS. Trần Thị Thúy Hằng 

 Giảng viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS

39

ThS.NCS. Lê Tiến Hữu 

 Nghiên cứu viên

Bộ môn Cơ sở và Quản lý TS