BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2022 – 2024

Bí thư Liên chi đoàn:

Th.S Trần Thị Thúy Hằng

Phó bí thư Liên chi đoàn:

Hồ Thị Kim My, lớp BHTS K54

 

Hình ảnh tình nguyện hè của Liên chi đoàn Khoa Thủy sản