Liên chi đoàn Khoa TS

Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Trần Nguyên Ngọc

Phó bí thư Liên chi đoàn: TS. Trương Văn Đàn

Bí thư chi đoàn Cán bộ Giáo viên: ThS. Trần Nam Hà