Ban chủ nhiệm khoa Thủy sản

BAN CHỦ NHIỆM KHOA THỦY SẢN

NHIỆM KỲ 2020-2025

Trưởng khoa phụ trách chung: PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Phó trưởng khoa phụ trách Đào tạo, công tác sinh viên, phong trào: PGS.TS. Mạc Như Bình

Phó trưởng khoa phụ trách NCKH, HTQT, Cơ sở vật chất của Khoa, Hợp tác doanh nghiệp, trang web của Khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Huy

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Thời kỳ Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản

Giai đoạn 1995-1997

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Kim Đường

Giai đoạn 1997-1998

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Đức Hưng

Giai đoạn 1999-2004

Trưởng bộ môn

ThS. Tôn Thất Chất

Thời kỳ Khoa Thủy sản

Nhiệm kỳ 2005-2009

Trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

Phó trưởng khoa

 

ThS. Tôn Thất Chất

ThS. Nguyễn Ngọc Phước (2008-2009)

Nhiệm kỳ 2010-2014

Trưởng khoa

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

(2010-2013)

TS. Lê Văn Dân (2014)

Phó trưởng khoa

 

 

TS. Ngô Hữu Toàn

TS. Lê Công Tuấn (2010-2012)

TS. Lê Văn Dân (2012-2013)

Nhiệm kỳ 2015-2019

Trưởng khoa

PGS.TS. Lê Văn Dân

Phó trưởng khoa

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

TS. Nguyễn Ngọc Phước