Công đoàn khoa TS

Chủ tịch công đoàn: ThS. Trần Quang Khánh Vân