BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

KHOA THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Chủ tịch công đoàn bộ phận

TS Võ Điều

Th.S Trần Thị Thu Sương

TS Nguyễn Thị Huế Linh

 

Ban chấn hành công đoàn bộ phận Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2023 – 2028