CHI BỘ KHOA THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Bí thư Chi bộ:

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Phó bí thư Chi bộ:

PGS.TS. Mạc Như Bình

 

Chi ủy Khoa Thủy sản có 3 đồng chí:

CHI BỘ KHOA THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Bí thư Chi bộ:

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Phó bí thư Chi bộ:

PGS.TS. Mạc Như Bình

 

Chi ủy Khoa Thủy sản có 3 đồng chí:

Chi bộ khoa Thủy sản có 21 đồng chí.

Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2022
Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2020-2022

CHI BỘ KHOA THỦY SẢN NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Bí thư Chi bộ:

PGS.TS. Lê Văn Dân

Phó bí thư Chi bộ:

TS. Nguyễn Ngọc Phước

 

Chi ủy Khoa Thủy sản có 5 đồng chí:

  • PGS.TS. Lê Văn Dân

  • TS. Nguyễn Ngọc Phước

  • TS. Mạc Như Bình

  • ThS. Trần Quang Khánh Vân

  • TS. Nguyễn Văn Huy

Chi bộ khoa Thủy sản có 19 đồng chí.

CBGV Khoa Thủy sản

Trương Văn Đàn