Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ Thủy sản trực thuộc khoa Thủy sản với 2 thành viên chính:

1. TS. Nguyễn Anh Tuấn

2. ThS. Nguyễn Đức Thành

Tòa nhà làm việc của Trung tâm
Tòa nhà làm việc của Trung tâm
Hệ thống ao nuôi tôm lót bạt tại Trung tâm
Hệ thống ao nuôi tôm lót bạt tại Trung tâm
Hệ thống ao nuôi tôm lót bạt tại Trung tâm
Hệ thống ao nuôi tôm lót bạt tại Trung tâm

Trương Văn Đàn