Giáo trình Khoa Thủy sản

TT Sách – Giáo trình
2018
1 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung (2018). Giáo Trình Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. Nhà xuất bản Đại học Huế.
2 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung (2008). Tài liệu Hướng dẫn vận hành trại cá nước ngọt. Nhà xuất bản Đại học Huế.
2017
1 Ngô Hữu Toàn (Chủ biên), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên) (2017). Dinh dưỡng protein và axit amin cho cá. Nhà xuất bản Đại học Huế.
2 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên) (2017). Giáo trình sinh thái thủy sinh vật. Nhà xuất bản Đại học Huế.
3 Nguyễn Văn Huy (Chủ biên), Lê Văn Dân (Chủ biên) (2017). Công trình và thiết bị nuôi trồng thuỷ sản. Nhà xuất bản Đại học Huế.
2016
1 Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên) (2016). Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. Nhà xuất bản Đại học Huế.
2 Võ Điều (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Lê Văn Dân (Chủ biên), Trương Thị HoaTrần Thị Thu SươngPhan Đỗ Dạ ThảoNguyễn Đức ThànhLê Văn Bảo DuyTrần Thị Thúy Hằng (2016). Một số loài cá nước ngọt khai thác tự nhiên có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
2013
1 Lê Văn Dân (2013). Giáo trình Di truyền và chọn giống động vật thủy sản. Nhà xuất bản Đại học Huế.
2 Ngô Hữu Toàn (2013). Một số nguyên lý và kỹ thuật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Tập 2. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
3 Ngô Hữu Toàn (2013). Một số nguyên lý và kỹ thuật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Tập 3. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
2008
1 Nguyễn Quang LinhLê Văn DânNguyễn Phi NamTôn Thất Chất (2008). Giáo trình nuôi trồng thủy sản đại cương. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
2 Lê Đức Ngoan, Vũ Duy Giảng, Ngô Hữu Toàn (2008). Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
Tiếp tục cập nhật…

Trương Văn Đàn