Bài báo Khoa Thủy sản

TT Bài báo
2020
1 Trương Văn Đàn, Nguyễn Quang Lịch (2020). Phân vùng chất lượng nước cho nuôi tôm ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế
2018
1 Trương Văn Đàn, Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình, Vũ Ngọc Út (2018). Xây dựng chỉ số chất lượng nước đầm phá Tam Giang – Cầu Hai phục vụ hoạt động nuôi tôm. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 15: 94-102.
2 Lê Minh Tuệ, Nguyễn Tử Minh, Trương Văn Đàn (2018). Nghiên cứu thuần hóa cá Ong bầu (Rhynchopelates oxyrhynchus Temminck & Schlegel, 1842) phục vụ sinh sản nhân tạo ở vùng đầm phá Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2(2): 759-766
3 Mac Nhu Binh, Le Duc Ngoan, Le Thi Hoa Sen, Nguyen Thi Thanh Thuy, Jennifer Bond, Truong Van Dan, and Le Thi Hong Phuong (2018). Assessment of impacts of climate change on agriculture and fisheries in the coastal areas of Thua Thien Hue province, Vietnam. Agriculture and Development Notes, 8(5): 4 pages
4 Trương Văn Đàn, Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình, Vũ Ngọc Út (2018). Phân vùng chất lượng nước nuôi trồng thủy sản ở đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 54(6B): 120-128
5 Trương Văn Đàn, Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình, Phạm Thị Ái Niệm, Hà Nam Thắng, Vũ Ngọc Út (2018). Điều tra hiện trạng NTTS lợ mặn cao triều, ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.  Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 54(7B)
2016
1 Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út, Mạc Như Bình, Nguyễn Thành Luân (2016). Đánh giá chất lượng nước nuôi thủy sản ở phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ Thủy sản toàn quốc lần thứ 7: 34-43
2 Mạc Như Bình, Lê Văn An, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Văn Đàn, Ngô Thị Hương Giang, Hồ Thị Thu Hoài (2016). Impact of Climate Change on Aquaculture in Phu Vang District, Thua Thien Hue Province, Vietnam, Agriculture & Development Discussion Paper Series (SEARCA), 3(2016-3): 51 pages
2015
1 Trương Văn Đàn và Vũ Ngọc Út (2015). Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) nghiên cứu hiện trạng hữu cơ và vi sinh nước ở đầm Sam Chuồn thuộc xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ hoạt động nuôi tôm. Tạp chí khoa học Đại học Huế, 104(5): 67-78
2 Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út và Mạc Như Bình (2015). Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phân vùng chất lượng nước nuôi trồng thủy sản ở phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học Đại học Huế, 104(5): 53-65
3 Trương Văn Đàn, Hồ Thị Hồng Phượng (2015). Nghiên cứu nguồn lợi động vật thân mềm ở khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát, xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 4/2015: 160-166
4 Mạc Như Bình, Trương Văn Đàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Tiến Hữu (2015). Nghiên cứu thiết lập bản đồ nguồn lợi thân mềm hai mảnh vỏ ở khu bảo vệ thủy sản Doi Chỏi, Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học Đại học Huế, 104(5): 17-26
2014
1 Võ Điều, Trương Văn Đàn (2014). Nghiên cứu khả năng thích ứng độ mặn của cá Nâu (Scatophagus argus, Linnaeus 1766). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 4/2014: 149-154
2 Trương Văn Đàn, Lê Văn Dân, Võ Thị Phương Anh (2014). Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và chỉ số chất lượng nước (WQI) trong phân vùng chất lượng nước phục vụ hoạt động nuôi trồng thủy sản ở đầm phá xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 4/2014: 202-209
3 Trương Văn Đàn (2014). Ứng dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để phân vùng chất lượng nước nuôi tôm ở đầm Sam Chuồn thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học Đại học Huế, 92(4): 41-53
2013
1 Lê Quốc Đạt, Võ Thị Phương Anh, Trương Văn Đàn (2013). Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong nghiên cứu hiện trạng hữu cơ và vi sinh nước ở đầm Sam Chuồn thuộc xã Phú Mỹ, huyện Phú vang, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ hoạt động nuôi tôm. Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ 4: 495-503
2012
1 Trương Văn Đàn, Võ Điều, Hồ Thị Thu Hoài, Ngô Thị Hương Giang (2012). Nghiên cứu khu hệ động vật đáy khu vực Hải Vân – Sơn Chà phục vụ công tác xây dựng khu bảo tồn biển Sơn Chà – Hải Vân. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 3/2012: 94-99
2 Trương Văn Đàn, Nguyễn Quang Lịch, Lê Công Tuấn, Phạm Văn Lai (2012). Nghiên cứu các phương pháp xử lý khí oxy hòa tan (DO) trong nước thải nuôi tôm chân trắng ở xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ giai đoạn 2008 – 2011, Trường Đại học Nông Lâm Huế: 161
3 Hồ Thị Thu Hoài, Nguyễn Đắc Anh Khoa, Ngô Thị Hương Giang, Trần Đình Minh, Trương Văn Đàn, Võ Điều (2012). Thành phần loài và phân bố họ rong mơ (Sargassaceae) khu vực ven bán đảo Hải Vân-Sơn Chà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ 3: 438-443
4 Trương Văn Đàn, Lê Công Tuấn, Nguyễn Quang Lịch, Võ Thị Phương Anh (2012). Nghiên cứu xử lý khí ammoniac (NH3) trong nước thải nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ 3: 443-453
5 Ngô Thị Hương Giang, Hà Nam Thắng, Trương Văn Đàn, Võ Điều (2012). Đánh giá chất lượng nước vùng biển Hải Vân-Sơn Chà. Tuyển tập hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ 3: 482-489
6 Trương Văn Đàn, Lê Công Tuấn, Nguyễn Quang Lịch, Võ Thị Phương Anh (2012). Nghiên cứu xử lý tổng amoni nitơ (TAN) trong nước thải nuôi tôm chân trắng ở công ty cổ phần Trường Sơn, Thừa Thiên Huế. Tạp chí Đại học Huế, 71 (2): 75-84
Tiếp tục cập nhật…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Đàn