Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế của NCS. Trần Nguyên Ngọc

 

Chiều ngày 29/03/2023 Hội đồng khoa học đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế do NCS. Trần Nguyên Ngọc, giảng viên Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Thủy Sản, trường Đại học Nông Lâm Huế.

 

 

Tên đề tài: Nghiên cứu phân lập và nuôi sinh khối một số loài copepoda phân bố trong ao nuôi Thủy sản làm thức ăn cho ấu trùng cá tại Thừa Thiên Huế

Mã số:  DHH2020-02-140

Thời gian thực hiện: 2 năm (01/2020 – 12/2021)

Kết quả đề tài đã phân lập và định danh 21 loài copepoda. Đã nuôi sinh khối được loài copepoda Apocyclops panamensis làm thức ăn cho ấu trùng cá tại Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm khoa học của đề tài bao gồm:  02 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Đại học Huế, 01 bài báo đăng trên tạp chí Nông nghiệp phát triển nông thôn và 01 Bài báo đã được chấp nhận đăng trên tạp chí Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation –International Journal of the Bioflux Society (Q3).

Ngoài ra, đề tài còn hỗ trợ đào tạo 02 sinh viên đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị tham khảo, là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo có liên quan đến thức ăn tươi sống nói chung và copepoda nói riêng.

Hội đồng khoa học đã đánh giá và đồng ý nghiệm thu kết quả thực hiện của đề tài.

Bài viết: NTHG, Ảnh: LMT