Thay đổi Hình thức đánh giá và Kế hoạch TN của các lớp K51

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của học kỳ 2 năm học 2020-2021 đã chuyển sang hình thức trực tuyến cho đến hết học kỳ. Trong hoàn cảnh đó, Hình thức đánh giá và Kế  hoạch TN của các lớp K51 cũng đã thay đổi. Chi tiết thông báo vui lòng xem dưới đây.

View Fullscreen

Lê Tiến Hữu