Thông báo về tổ chức thi kết thúc học phần K2 20-21

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của học kỳ 2 năm học 2020-2021 đã chuyển sang hình thức trực tuyến cho đến hết học kỳ. Nhà trường đã có thông báo số 112/TB-ĐHNL ngày 27/5/2021.
Căn cứ vào thông báo này, Phòng ĐT&CTSV đã tổng hợp danh sách học phần hoãn thi và chuyển đổi hình thức thi (Vấn đáp online hoặc Tiểu luận, bài thu hoạch, chuyên đề).
Thông tin đầy đủ có thể truy cập tại trang web Phòng ĐT&CTSV: