Giới thiệu bộ môn Cơ sở và Quản lý Thủy sản

Cán bộ, giảng viên bộ môn Cơ sở và Quản lý Thủy sản

Bộ môn Cơ sở và Quản lý Thuỷ sản là 1 trong 3 bộ môn trực thuộc Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Bộ môn được thành lập ngày 24 tháng 4 năm 2020 theo quyết định số 207/QĐ-ĐHNL trên cơ sở kết hợp của 2 bộ môn là bộ môn Cơ sở Thủy sản và bộ môn Quản lý Thủy sản.

Bộ môn đảm nhiệm ngành Quản lý Thủy sản, thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về Quản lý các lĩnh vực Thủy sản như Quản lý Nuôi trồng Thủy sản, Quản lý Khai thác Thủy sản, Quản lý Môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản, Quản lý sản phẩm thủy sản và Quản lý Nhà nước về lĩnh vực thủy sản.

Sự thành lập bộ môn Cơ sở và Quản lý Thuỷ sản ghi nhận sự phát triển mạnh của Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, đồng thời cũng nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa loại hình đào tạo, tăng quy mô đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm và Đại học Huế. 

Số lượng cán bộ giáo viên hiện tại của bộ môn gồm 15 người, trong đó có 2 Phó giáo sư, Tiến sĩ; 3 Tiến sĩ; 5 Nghiên cứu sinh; 4 Thạc sỹ và 1 Kỹ sư.

TT Họ và tên Học hàm/học vị Chức vụ Email Điện thoại
1 Trương Văn Đàn Tiến sĩ Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính truongvandan@huaf.edu.vn 0914.915.597
2 Mạc Như Bình Tiến sĩ Phó trưởng khoa, Giảng viên chính macnhubinh@huaf.edu.vn 090.555.2085
3 Lê Văn Dân PGS.TS Giảng viên cao cấp ledan@huaf.edu.vn 0914.204.171
4 Ngô Hữu Toàn PGS.TS Giảng viên cao cấp ngohuutoan@huaf.edu.vn 0913.439.601
5 Nguyễn Văn Huệ Thạc sỹ Giảng viên nguyenvanhue@huaf.edu.vn 0989.156.003
6 Võ Điều Tiến sĩ Giảng viên chính vodieu@huaf.edu.vn 0905.364.849
7 Hồ Thị Thu Hoài Thạc sỹ, NCS Giảng viên hothithuhoai@huaf.edu.vn 0909.102.882
8 Ngô Thị Hương Giang Thạc sỹ Tổ trưởng công đoàn BM, Giảng viên chính ngothihuonggiang@huaf.edu.vn 0905.888.943
9 Hà Nam Thắng Thạc sỹ, NCS Giảng viên hanamthang@huaf.edu.vn 0985.845.997
10 Nguyễn Tử Minh Thạc sỹ, NCS Giảng viên nguyentuminh@huaf.edu.vn 070.2358.159
11 Trần Thị Thúy Hằng Thạc sỹ Giảng viên tranthithuyhang78@huaf.edu.vn 0984.131.232
12 Kiều Thị Huyền Thạc sỹ, NCS Giảng viên kieuthihuyen@huaf.edu.vn 0915.986.088
13 Lê Thị Thu An Thạc sỹ Nghiên cứu viên lethithuan@huaf.edu.vn 0985.910.608
14 Lê Tiến Hữu Thạc sỹ, NCS Nghiên cứu viên letienhuu@huaf.edu.vn 0906.529.869
15 Hà Thị Huệ Kỹ sư Chuyên viên hathihue@huaf.edu.vn 0985.865.645

Bộ môn Cơ sở và Quản lý Thủy sản