Giới thiệu bộ môn Quản lý Thủy sản

Cán bộ, giảng viên bộ môn Quản lý Thủy sản

Bộ môn Quản lý Thuỷ sản là 1 trong 5 bộ môn trực thuộc Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Bộ môn được thành lập năm 2008, thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về Quản lý các lĩnh vực Thủy sản như Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Khai thác Thủy sản, Môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản. Sự thành lập bô môn Quản lý môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản ghi nhận sự phát triển mạnh của Khoa Thuỷ sản Trường Đại học Nông Lâm Huế, đồng thời cũng nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa loại hình đào tạo, tăng quy mô đào tạo của Đại học Huế, Trường Đại học Nông Lâm và phát huy các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo và bảo vệ các vùng đất ngập nước. Đồng thời đáp ứng nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật có chuyên môn về Quản lý Thủy sản và nhu cầu thực tiễn của miền Trung và Tây Nguyên về công tác nghiên cứu, phát triển, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của các địa phương ven biển miền Trung. Tăng cường sự gắn kết trong hợp tác đào tạo, thống nhất chương trình đào tạo liên thông giữa các thành viên trong mạng lưới viện, trường thủy sản Việt Nam (ViFINET) và thuỷ sản quốc tế.

Số lượng cán bộ giáo viên hiện tại của bộ môn gồm 9 người, trong đó có 1 tiến sĩ, 6 nghiên cứu sinh, 3 thạc sỹ.

TT Họ và tên Học vị/Học hàm Chức vụ Email Điện thoại
1 Mạc Như Bình Tiến sĩ Giảng viên/Trưởng bộ môn macnhubinh@huaf.edu.vn 090.555.2085
2 Nguyễn Văn Huệ Thạc sỹ Giảng viên/Phó trưởng bộ môn nguyenvanhue@huaf.edu.vn 0989.156.003
3 Hồ Thị Thu Hoài Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên hothithuhoai@huaf.edu.vn 0909.102.882
4 Ngô Thị Hương Giang Thạc sỹ Giảng viên/Tổ phó tổ công đoàn BM ngothihuonggiang@huaf.edu.vn 0905.888.943
5 Nguyễn Đức Thành Thạc sỹ Giảng viên/UVBCH công đoàn khoa nguyenducthanh@huaf.edu.vn 0914.616.000
6 Hà Nam Thắng Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên hanamthang@huaf.edu.vn 0985.845.997
7 Trương Văn Đàn Tiến sĩ Giảng viên/Phó bí thư LCĐ truongvandan@huaf.edu.vn 0914.915.597
8 Trần Thị Thúy Hằng Thạc sỹ Giảng viên tranthithuyhang78@huaf.edu.vn 0984.131.232
9 Kiều Thị Huyền Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên/Tổ trưởng tổ công đoàn BM kieuthihuyen@huaf.edu.vn 0915.986.088
10 Lê Tiến Hữu Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Nghiên cứu viên letienhuu@huaf.edu.vn 0906.529.869

Học phần phụ trách:

TT Học phần Số tín chỉ Giảng viên 1 Giảng viên 2
1 Quản lý chất lượng nước trong NTTS 2 PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm ThS.NCS. Hà Nam Thắng
2 Sinh vật thủy sinh 4 ThS. Hồ Thị Thu Hoài
3 Sinh thái học cá 2 ThS. Ngô Thị Hương Giang
4 Khí tượng và Hải dương học 3 ThS. Nguyễn Đức Thành
5 Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá 3 TS. Trương Văn Đàn
6 Phân loại động vật thủy sản 3 ThS. Ngô Thị Hương Giang
7 Chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước 2 ThS. Ngô Thị Hương Giang
8 Đánh giá tác động môi trưởng thủy sản 2 TS. Trương Văn Đàn
9 Ô nhiễm môi trường và độc tố trong NTTS 3 ThS.NCS. Hồ Thị Thu Hoài
10 Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản 2 ThS. Nguyễn Đức Thành
11 Ứng phó biến đổi khí hậu trong quản lý thủy sản 3 TS. Trương Văn Đàn
12 Quản lý khai thác thuỷ sản 2 TS. Trương Văn Đàn
13 Ứng dụng hệ thống thông tin địa  lý trong lĩnh vực thủy sản 3 ThS.NCS. Hà Nam Thắng TS. Trương Văn Đàn
14 Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng 3 TS. Mạc Như Bình
15 Quản lý thuốc và hoá chất trong nuôi trồng thuỷ sản 2 ThS. Ngô Thị Hương Giang
16 Quản lý khu bảo tồn và đa dạng sinh học 3 ThS. Trần Thị Thúy Hằng
17 Kinh tế  nghề cá 2 ThS. Trần Thị Thúy Hằng
18 Quản lý hậu cần nghề cá 3 ThS.NCS. Kiều Thị Huyền
19 Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thuỷ sản 2 TS. Mạc Như Bình
20 Đánh giá nguồn lợi thủy sản 3 ThS. Trần Thị Thúy Hằng
21 Luật và các điều ước quốc tế thủy sản 2 ThS. Nguyễn Văn Huệ
22 Quản lý tổng hợp đới bờ 3 ThS. Nguyễn Văn Huệ
23 Quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản 2 ThS.NCS. Kiều Thị Huyền
24 Bản đồ và phân vùng chức năng trong lĩnh vực thủy sản 2 ThS.NCS. Hà Nam Thắng TS. Trương Văn Đàn
25 Hệ thống nuôi trồng thủy sản 2 ThS.NCS. Kiều Thị Huyền
26 Dịch vụ hệ sinh thái và chi trả dịch vụ môi trường 2 ThS.NCS. Hà Nam Thắng
27 Tiếp cận công nghệ nuôi trồng và thị trường thuỷ sản 2 ThS. Nguyễn Đức Thành
28 Tiếp cận nghề QLTS 1 Bộ môn Quản lý Thủy sản
29 Thao tác nghề QLTS 5 Bộ môn Quản lý Thủy sản
30 Thực tế nghề QLTS 6 Bộ môn Quản lý Thủy sản
31 Khóa luận tốt nghiệp QLTS 10 Bộ môn Quản lý Thủy sản
32 Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành Quản lý thủy sản 2 Bộ môn Quản lý Thủy sản
33 Tổng hợp kiến thức chuyên ngành Quản lý  thuỷ sản 2 Bộ môn Quản lý Thủy sản
34 Báo cáo tốt nghiệp 6 Bộ môn Quản lý Thủy sản

Địa chỉ bộ môn: Tầng 2, Khoa Thuỷ Sản, Đại học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Bộ môn Quản lý Thủy sản