Hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của COVID-19

Theo tinh thần Công văn số 585/SCT-XTTM, ngày 24/3/2020 của Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid- 19”, Công đoàn Đại học Huể đề nghị các công đoàn cơ sở vận động cán bộ, viên chức, lao động tại đơn vị mình hỗ trợ, tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản (tôm, gà, vịt, cá…) do Sở Công thương phát động. Đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp nông dân vượt qua khó khăn.

Theo tinh thần Công văn số 585/SCT-XTTM, ngày 24/3/2020 của Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc “hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid- 19”, Công đoàn Đại học Huể đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai các công việc như sau: 1.Phổ biến nội dung Công văn số 585/SCT-XTTM, ngày 24/3/2020 của Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, sinh viên theo hình thức phù họp (cỏ Công văn đính kèm). 2. Vận động cán bộ, viên chức, lao động tại đơn vị mình hỗ trợ, tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản (tôm, gà, vịt, cá...) do Sở Công thương phát động. Đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp nông dân vượt qua khó khăn, Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế đề nghị các Công đoàn cơ sở hưởng ứng, ủng hộ và báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Đại học Huế.
Công văn hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid- 19 của Công đoàn Đại học Huể
Công văn hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của COVID-19 của Sở công thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Công văn hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của COVID-19 của Sở công thương tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Bảng báo giá các nông sản cần giải cứu cho nông dân
Bảng báo giá các nông sản cần giải cứu cho nông dân

Trương Văn Đàn