Đề tài cấp Trường của giáo viên và sinh viên khoa Thủy sản năm 2018

Hội đồng khoa học Khoa Thủy sản đã tiến hành họp và xác định danh mục các đề tài cấp Trường của giáo viên và sinh viên năm 2018.

Danh mục đề tài cấp Trường của Giáo viên khoa Thủy sản năm 2018. Click đây

Danh mục đề tài cấp Trường của Sinh viên khoa Thủy sản năm 2018. Click đây.