Công ty GreenVet tuyển dụng nhân viên Đại diện kỹ thuật thương mại – ngành thủy sản.

Số lượng: 05 nhân sự

  • Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 – 12h00, ngày 10/05/2018 (thứ 5)
  • Địa điểm: Hội trường khoa CNTY – Đại học nông lâm Huế

Trương Văn Đàn