Công ty cổ phần Đức Thắng tuyển dụng 10 nhân viên làm việc tại Quảng Bình.

Trương Văn Đàn