Ngày 15/12/2017 đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật chia sẻ một số kết quả nghiên cứu trong hợp tác giữa khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm Huế và trung tâm nghiên cứu cửa sông thuộc đại học Shimane, Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu từ khoa Thủy sản bao gồm các thành viên chủ chốt đến từ bộ môn Quản lý Nguồn lợi Thủy sản cùng với Thầy Cô thuộc bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh Thủy sản và Cơ sở Thủy sản đã tham gia đợt nghiên cứu ngắn hạn tại Trung tâm Nghiên cứu Cửa sông - ĐH Shimane (Nhật Bản) trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế giữa khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm Huế và ĐH Shimane (Nhật Bản).

Đoàn trao đổi nghiên cứu giữa khoa Thủy sản (ĐH Nông Lâm Huế) và ĐH Shimane (Nhật Bản)

Các chủ đề nghiên cứu được thực hiện bao gồm:

- Nghiên cứu trầm tích đáy khu vực cửa sông

- Nghiên cứu động vật đáy cỡ lớn khu vực cửa sông

- Nghiên cứu chất lượng nước khu vực cửa sông

Tại buổi sinh hoạt học thuật, ThS. Nguyễn Đức Thành và ThS. Trương Văn Đàn đã thay mặt đoàn báo cáo một số kết quả đạt được trên phương diện nghiên cứu chuyên sâu và hợp tác quốc tế. Các kết quả về chất lượng nước và trầm tích đáy đã tạo không khí trao đổi sôi nổi giữa các thành viên trong khoa Thủy sản, đặc biệt các giáo viên từ bộ môn Quản lý Nguồn lợi Thủy sản.

Thời gian chuyến đi tuy ngắn nhưng là tiền đề quan trọng để cả hai bên thiết lập các hợp tác nghiên cứu chuyên sâu về trầm tích đáy đầm phá, cổ sinh vật học tiến hóa tại đầm phá trong thời gian sắp đến.

Hà Nam Thắng