Năm 2018, khoa Thủy sản đã tiến hành đề xuất các đề tài cấp trường của Giáo viên, Sinh viên và đề tài cấp Đại học Huế. Chi tiết các đề tài có thể được xem ở bảng đính kèm dưới đây. 

Danh mục các đề tài cấp trường và đại học Huế năm 2018.