I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trương Thị Hoa

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1977

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Học vị: Thạc sĩ

Năm nhận học vị: 2009

Chức vụ: Giảng viên

Học phần giảng dạy: Bệnh học thủy sản; Bệnh ký sinh trùng và nấm trên ĐVTS

Đơn vị công tác: Bộ môn Bệnh Thủy sản - Khoa Thủy sản – Đại học Nông Lâm Huế

Điện thoại liên hệ: 0987 55 8787

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
cohoa

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Huế

Ngành học: Nuôi trồng thủy sản

2.Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

3. Ngoại ngữ Anh văn Mức độ sử dụng: Tốt

 Quá trình công tác

Từ năm 2001 đến nay, giảng dạy tại khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm Huế.