Họ và tên:    Phạm Thị Phương Lan       
Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:18/01/1980       
Quê quán: Hương Long – TT Huế           
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:    Thạc sĩ            
Năm, nước nhận học vị: Việt Nam, năm 2011
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên   
Năm bổ nhiệm: 2012
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Thủy sản
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:     335 Chi Lăng – TP Huế       
Điện thoại liên hệ:   DĐ: 0983388407
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
colan

Qúa trình đào tạo
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngành học: Nuôi trồng thủy sản   
Năm tốt nghiệp: 2003
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành:    Nuôi trồng thủy sản    Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Huế
Quá trình công tác
2005- nay: Giảng viên Khoa Thuỷ sản, Đại học Nông Lâm Huế.