Họ và tên:  Nguyễn Văn Huy        
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1980     
Nơi sinh: Nghệ An 
Quê quán: Hưng Nguyên – Nghệ an         
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ             
Năm, nước nhận học vị: 2012
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):      Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại:   Khoa Thủy sản – Đại học Nông Lâm Huế
Đơn vị công tác trước khi về hưu:
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 21/9 Văn Cao -Thành phố Huế 
Điện thoại liên hệ:  CQ:  054.3522535  DĐ: 
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
thayhuy
Quá trình đào tạo
1. Đại học
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo:     Trường Đại học Nông Lâm Huế
Ngành học:    Nuôi trồng thủy sản 
Nước đào tạo: Việt Nam                Năm tốt nghiệp: 2004
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Môi Trường    Năm cấp bằng: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Okayama, NhậtBản.
3. Ngoại ngữ    Anh văn                Mức độ sử dụng: Tốt
Quá trình công tác
Từ năm 2005 đến nay, giảng dạy tại khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm Huế.