Họ và tên: Hà Nam ThắngGvHNT

Thạc sỹ, khoa học môi trường

Vị trí: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Quản lý Nguồn lợi Thủy sản, khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng, Tp Huế

Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần tại bộ môn

Điện thoại: (+84) 985 845 997

Địa chỉ thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://dearm.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ đề nghiên cứu

- Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý nguồn lợi thủy sản

- Nuôi trồng thủy sản và quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản 

- Phát triển các ứng dụng nền web trong giáo dục 

Để xem chi tiết lí lịch khoa học, vui lòng click here hoặc here for English version

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Học phần đảm nhiệm

- Ứng dụng GIS trong NTTS, quản lý nguồn lợi thủy sản

- Bản đồ và phân vùng chức năng 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành viên các hiệp hội khoa học - kĩ thuật

- NANO POGO Alumni:  http://www.nf-pogo-alumni.org/-ha+thang

- ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote sensing)

- SPIE (The International Society for Optics and Photonics)