Ho và tên

Chức vụ

 

PGS.TS. Lê Văn Dân

Trưởng khoa

Bộ môn Cơ Sở

TS. Nguyễn Ngọc Phước

Phó trưởng khoa

Bộ môn Ngư Y

PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Phó trưởng khoa

Bộ môn Cơ Sở

ThS. Nguyễn Phi Nam

 

Bộ môn NTTS

PGS.TS. Ngô Hữu Toàn

 

Bộ môn Cơ Sở

Th.S Trần Quang Khánh Vân

 

Bộ môn Ngư Y

TS. Mạc Như Bình

 

Bộ môn QLNLTS

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

Giám đốc ĐH Huế 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

PGS.TS.GVCC. Tôn Thất Chất

 

Bộ môn NTTS

ThS. Võ Đức Nghĩa

 

Bộ môn NTTS

TS. Nguyễn Văn Huy

 

Bộ môn NTTS

ThS.NCS. Hoàng Nghĩa Mạnh

 

Bộ môn NTTS

ThS.NCS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

Bộ môn NTTS

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Bộ môn NTTS

ThS. Phạm Thị Phương Lan

 

Bộ môn NTTS

ThS. Trần Thị Thu Sương

 

Bộ môn Cơ Sở

ThS.NCV. Lê Thị Thu An

 

Bộ môn Cơ Sở

ThS. Trần Nguyên Ngọc

 

Bộ môn Cơ Sở

ThS. Nguyễn Tử Minh

 

Bộ môn Cơ Sở

ThS.NCS Võ Điều

 

Bộ môn Cơ Sở

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng

 

Bộ môn Cơ Sở

KS. Hà Thị Huệ

Thư ký khoa

Bộ môn Cơ Sở

ThS.NCS. Trương Thị Hoa 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

ThS.NCS. Nguyễn Đức Quỳnh Anh 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

ThS.NCS. Nguyễn Anh Tuấn 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

ThS. Phạm Thị Hải Yến 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

ThS.NCV. Hồ Thị Tùng

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

TS. Lê Văn Bảo Duy 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

ThS.NCS. Nguyễn Thị Huế Linh 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

ThS. Nguyễn Nam Quang 

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

ThS.NCS. Trần Nam Hà

 

Bộ môn Bệnh Thủy sản

ThS. Nguyễn Văn Huệ 

 

Bộ môn QLNLTS

ThS.NCS. Hà Nam Thắng 

 

Bộ môn QLNLTS

ThS.NCS. Hồ Thị Thu Hoài 

 

Bộ môn QLNLTS

ThS.NCS. Trương Văn Đàn 

 

Bộ môn QLNLTS

ThS.NCS. Ngô Thị Hương Giang 

 

Bộ môn QLNLTS

ThS.NCS. Kiều Thị Huyền 

 

Bộ môn QLNLTS

ThS. Nguyễn Đức Thành

 

Bộ môn QLNLTS

ThS. Trần Thị Thúy Hằng 

 

Bộ môn QLNLTS

ThS.NCS.NCV. Lê Tiến Hữu 

 

Bộ môn QLNLTS