Cán bộ, giảng viên bộ môn Quản lý Thủy sản

Bộ môn Quản lý Thuỷ sản là 1 trong 5 bộ môn trực thuộc Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Bộ môn được thành lập năm 2008, thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về Quản lý các lĩnh vực Thủy sản như Nuôi trồng Thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Khai thác Thủy sản, Môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản. Sự thành lập bô môn Quản lý môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản ghi nhận sự phát triển mạnh của Khoa Thuỷ sản Trường Đại học Nông Lâm Huế, đồng thời cũng nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa loại hình đào tạo, tăng quy mô đào tạo của Đại học Huế, Trường Đại học Nông Lâm và phát huy các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo và bảo vệ các vùng đất ngập nước. Đồng thời đáp ứng nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật có chuyên môn về Quản lý Thủy sản và nhu cầu thực tiễn của miền Trung và Tây Nguyên về công tác nghiên cứu, phát triển, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của các địa phương ven biển miền Trung. Tăng cường sự gắn kết trong hợp tác đào tạo, thống nhất chương trình đào tạo liên thông giữa các thành viên trong mạng lưới viện, trường thủy sản Việt Nam (ViFINET) và thuỷ sản quốc tế.

Số lượng cán bộ giáo viên hiện tại của bộ môn gồm 9 người, trong đó có 1 tiến sĩ, 6 nghiên cứu sinh, 3 thạc sỹ.

TT Họ và tên Học vị/Học hàm Chức vụ Email Điện thoại
1 Mạc Như Bình Tiến sĩ Giảng viên/Trưởng bộ môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 090.555.2085
2 Nguyễn Văn Huệ Thạc sỹ Giảng viên/Phó trưởng bộ môn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0989.156.003
3 Hồ Thị Thu Hoài Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909.102.882
4 Ngô Thị Hương Giang Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên/Tổ phó tổ công đoàn BM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905.888.943
5 Nguyễn Đức Thành Thạc sỹ Giảng viên/UVBCH công đoàn khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914.616.000
6 Hà Nam Thắng Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985.845.997
7 Trương Văn Đàn Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên/Phó bí thư LCĐ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0914.915.597
8 Trần Thị Thúy Hằng Thạc sỹ Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0984.131.232
9 Kiều Thị Huyền Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Giảng viên/Tổ trưởng tổ công đoàn BM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915.986.088
10 Lê Tiến Hữu Thạc sỹ/Nghiên cứu sinh Nghiên cứu viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0906.529.869

Học phần phụ trách:

TT Học phần Số tín chỉ Giảng viên 1 Giảng viên 2
1 Quản lý chất lượng nước trong NTTS 2 PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm ThS.NCS. Hà Nam Thắng
2 Sinh vật thủy sinh 4 ThS.NCS. Hồ Thị Thu Hoài  
3 Sinh thái học cá 2 ThS.NCS. Ngô Thị Hương Giang  
4 Khí tượng và Hải dương học 3 ThS. Nguyễn Đức Thành  
5 Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá 3 ThS.NCS. Trương Văn Đàn  
6 Phân loại động vật thủy sản 3 ThS.NCS. Ngô Thị Hương Giang  
7 Chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước 2 ThS.NCS. Ngô Thị Hương Giang  
8 Đánh giá tác động môi trưởng thủy sản 2 ThS.NCS. Trương Văn Đàn  
9 Ô nhiễm môi trường và độc tố trong NTTS 3 ThS.NCS. Hồ Thị Thu Hoài  
10 Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản 2 ThS. Nguyễn Đức Thành  
11 Ứng phó biến đổi khí hậu trong quản lý thủy sản 3 ThS.NCS. Trương Văn Đàn  
12 Quản lý khai thác thuỷ sản  2 ThS.NCS. Trương Văn Đàn  
13 Ứng dụng hệ thống thông tin địa  lý trong lĩnh vực thủy sản 3 ThS.NCS. Hà Nam Thắng ThS.NCS. Trương Văn Đàn
14 Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng 3 TS. Mạc Như Bình  
15 Quản lý thuốc và hoá chất trong nuôi trồng thuỷ sản 2 ThS.NCS. Ngô Thị Hương Giang  
16 Quản lý khu bảo tồn và đa dạng sinh học 3 ThS. Trần Thị Thúy Hằng  
17 Kinh tế  nghề cá 2 ThS. Trần Thị Thúy Hằng  
18 Quản lý hậu cần nghề cá 3 ThS.NCS. Kiều Thị Huyền  
19 Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thuỷ sản 2 TS. Mạc Như Bình  
20 Đánh giá nguồn lợi thủy sản 3 ThS. Trần Thị Thúy Hằng  
21 Luật và các điều ước quốc tế thủy sản  2 ThS. Nguyễn Văn Huệ  
22 Quản lý tổng hợp đới bờ 3 ThS. Nguyễn Văn Huệ  
23 Quản lý chất lượng sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản 2 ThS.NCS. Kiều Thị Huyền  
24 Bản đồ và phân vùng chức năng trong lĩnh vực thủy sản 2 ThS.NCS. Hà Nam Thắng ThS.NCS. Trương Văn Đàn
25 Hệ thống nuôi trồng thủy sản 2 ThS.NCS. Kiều Thị Huyền  
26 Dịch vụ hệ sinh thái và chi trả dịch vụ môi trường 2 ThS.NCS. Hà Nam Thắng  
27 Tiếp cận công nghệ nuôi trồng và thị trường thuỷ sản  2 ThS. Nguyễn Đức Thành  
28 Tiếp cận nghề QLTS 1 Bộ môn Quản lý Thủy sản  
29 Thao tác nghề QLTS 5 Bộ môn Quản lý Thủy sản  
30 Thực tế nghề QLTS 6 Bộ môn Quản lý Thủy sản  
31 Khóa luận tốt nghiệp QLTS 10 Bộ môn Quản lý Thủy sản  
32 Tổng hợp kiến thức cơ sở ngành Quản lý thủy sản 2 Bộ môn Quản lý Thủy sản  
33 Tổng hợp kiến thức chuyên ngành Quản lý  thuỷ sản  2 Bộ môn Quản lý Thủy sản  
34 Báo cáo tốt nghiệp  6 Bộ môn Quản lý Thủy sản  

Địa chỉ bộ môn: Tầng 2, Khoa Thuỷ Sản, Đại học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Bộ môn Quản lý Thủy sản