Bộ môn Quản lý môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản là 1 trong 5 bộ môn trực thuộc Khoa Thuỷ sản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Bộ môn được thành lập năm 2008, thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Quản lý môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản. Sự thành lập bô môn Quản lý môi trường và Nguồn lợi thuỷ sản ghi nhận sự phát triển mạnh của Khoa Thuỷ sản Trường Đại học Nông Lâm Huế, đồng thời cũng nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa loại hình đào tạo, tăng quy mô đào tạo của Đại học Huế, Trường đại học Nông Lâm và phát huy các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo và bảo vệ các vùng đất ngập nước. Đồng thời đáp ứng nguồn cán bộ khoa học kỹ thuật có chuyên môn về quản lý môi trường và nguồn lợi thuỷ sản, và nhu cầu thực tiễn của miền Trung và Tây Nguyên về công tác nghiên cứu, phát triển, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của các địa phương ven biển miền Trung. Tăng cường sự gắn kết trong hợp tác đào tạo, thống nhất chương trình đào tạo liên thông giữa các thành viên trong mạng lưới viện, trường thủy sản Việt Nam (ViFINET) và thuỷ sản quốc tế.

Số lượng cán bộ giáo viên hiện tại của bộ môn gồm 9 người, trong đó có 1 tiến sĩ, 2 thạc sỹ sinh thái học, 2 nghiên cứu sinh, 2 thạc sỹ nuôi trồng thuỷ sản, 2 thạc sỹ khoa học môi trường.

Địa chỉ bộ môn: Tầng 2, Khoa Thuỷ Sản, Đại học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.