Bộ môn Cơ sở có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ sở ngành như sinh thái thủy sinh, ngư loại học, động vật thủy sinh, thực vật thủy sinh, môi trường nước, dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, di truyền và chọn giống động vật thủy sản …

Lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn tập trung vào: nhu cầu dinh dưỡng các đối tượng thủy sản, nghiên cứu sản xuất giống thủy sản, quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu thành phần loài và khu hệ cá ở các thủy vực như sông, hồ, đầm phá, nghiên cứu thành phần loài cá di nhập từ biển vào đầm phá…

Đội ngũ giảng viên của bộ môn gồm 10 thành viên trong đó có 3 Tiến sĩ, 1 NCS, 3 Thạc sĩ và 3 Kỹ sư.

Nhân sự bộ môn Cơ sở

STT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Học vị

Email

1

Lê Thị Thu An

Nghiên cứu viên

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Võ Điều

Giảng viên

Thạc sĩ/Nghiên cứu sinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Văn Dân

Trưởng Khoa/Giảng viên chính

PGS. Tiến sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Thị Xuân Hồng

Giảng viên

Tiến sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Hà Thị Huệ

Trợ lý giáo vụ

Kỹ sư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Tử Minh

Giảng viên

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trần Nguyên Ngọc

Giảng viên

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

8

Trần Thị Thu Sương

Giảng viên

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Ngô Hữu Toàn

Phó trưởng Khoa/Giảng viên chính

PGS. Tiến sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Trưởng bộ môn/Giảng viên

PGS. Tiến sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HỌC PHẦN DO BỘ MÔN CƠ SỞ QUẢN LÝ

1.       Sinh thái thủy sinh

2.       Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

3.       Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

4.       Ngư loại 1

5.       Ngư loại học

6.       Sinh lý động vật thủy sản

7.       Động vật thủy sinh

8.       Thực vật thủy sinh

9.       Sinh vật thủy sinh

10.   Di truyền và chọn giống thủy sản

11.   Bảo quản chế biến sản phẩm thủy sản

12.   Hình thái và giải phẩu động vật thủy sản

13.   Mô và phôi học

14.   Phương pháp thí nghiệm trong nuôi trồng thủy sản

15.   Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt