kts2015

Phim ngắn giới thiệu khoa Thủy sản: Hành trình 20 năm đào tạo và 10 năm phát triển của Khoa.