1. Tuần 2, Tháng 3 (10/3-18/3/2018) Click đây
 2. Tuần 3, Tháng 3 (18/3-25/3/2018) Click đây
 3. Tuần 4, Tháng 3 (25/3-30/3/2018) Click đây
   
 4. Tuần 1, Tháng 4 (1/4-8/4/2018) Click đây
 5. Tuần 2, Tháng 4 (7/4-15/4/2018) Click đây
 6. Tuần 3, tháng 4 (16/4-22/4/2018) Click đây
 7. Tuần 4, tháng 4 (22/4-27/4/2018) Click đây
 8. Tuần 1, tháng 5 (30/4-6/5/2018) Click đây
 9. Tuần 2, tháng 5 (7/5-12/5/2018) Click đây
 10. Tuần 3, tháng 5 (12/5-19/5/2018) Click đây
 11. Tuần 4, tháng 5 (19/5-26/5/2018) Click đây
 12. Tuần 1, tháng 6 (26/5-3/6/2018) Click đây
 13. Tuần 2, tháng 6 (4/6-8/6/2018) Click đây
 14. Tuần 3, tháng 6 (10/6-15/6/2018) Click đây
 15. Tuần 4, tháng 6 (18/6-23/6/2018) Click đây
 16. Tuần 4, tháng 6 (23/6-30/6/2018) Click đây 
 17. Tuần 1, tháng 7 (30/6-7/7/2018) Click đây
 18. Tuần 2, tháng 7 (9/7-13/7/2018) Click đây
 19. Tuần 3, tháng 7 (14/7-20/7/2018) Click đây
 20. Tuần 4, tháng 8 (25/8-31/8/2018) Click đây
 21. Tuần 3, tháng 9 (15/9-23/9/2018) Click đây