STT

Tên đề tài

Năm hoàn thành

Phân loại đề tài

Trách nhiệm trong đề tài

Xem xét

1

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học Bokashi trầu ứng dụng cho vùng nuôi tôm an toàn ở vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

2011

Đề tài cấp Nhà Nước

Thành viên

Đã nghiệm thu

 Các công trình khoa học đã công bố

STT

Tên bài báo

Loại tạp chí

Ngôn ngữ

Năm XB

Trang

1

Xây dựng các tiêu chí lựa chọn lá trầu nguyên liệu cho sản xuất chế phẩm Bokashi trầu.

Tuyển tập nghiên cứu- ĐHH

Tiếng việt

2010

42-48

2

Nghiên cứu quy trình tách, chiết, lọc trong sản xuất chế phẩm Bokashi trầu

Tuyển tập nghiên cứu- ĐHH

Tiếng việt

2010

86-91

3

Xác định một số thành phần vi sinh vật trong chế phẩm sinh học EM, Bokashi trầu và ảnh hưởng của chúng đến hệ vi sinh vật trong hệ tiêu hóa tôm và ao hồ nuôi tôm.

NN & PTNT

Tiếng việt

2010

131-134

4

Alternatives and isolation of Bacillus strains for inbition of Vibrio parahaemolyticus on early mortality syndome of shrimp

APA 13

Tiếng Anh

2013

 

 

 

5

Hội chứng hoại tử trên tôm nuôi tại vùng đầm phá Thừa Thien Huế

Báo cáo hội thảo

Tiếng việt

2012

 

6

Inhibition abilitiess of Bacillus sp. To Vibrio parahaemolyticus on early mortality syndrome in Thua Thien Hue

Tạp chí khoa học - ĐHH

Tiếng Anh

2014

147-160