Họ tên: Nguyễn Đức Thành 
Vị trí công tác: Giảng viên
Địa điểm công tác: Bộ môn Quản lý Môi trường và Nguồn lợi Thủy sản, khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm, đại học Huế. 102 Phùng Hưng, thành phố Huế
Liên lạc: DĐ: 0914.680.600 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Chuyên ngành được đào tạo: 
-Đào tạo chính quy: Nuôi trồng thủy sản 
-Đào tạo bổ sung: Đa dạng sinh vật biển, nghiên cứu cộng đồng dân cư hoạt động nghề cá, kỹ năng tập huấn cho người lớn tuổi 
Môn học đảm nhận: 
-Hải dương học nghề cá
-Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản
Hướng nghiên cứu chính:
-Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kỹ thuật  và công nghệ thủy sản
-Nghiên cứu đa dạng và nguồn lợi thủy sinh vật
-Nghiên cứu cộng đồng nghề cá