Ho và tên

Chức vụ

Đơn vị

PGS.TS.GVCC. Lê Văn Dân

Trưởng khoa

Bộ môn Cơ Sở TS

TS.GVC. Nguyễn Ngọc Phước

Phó trưởng khoa

Bộ môn Bệnh học TS

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Phó trưởng khoa

Bộ môn Cơ Sở TS

ThS. Nguyễn Phi Nam

Trưởng bộ môn NTTS

Bộ môn NTTS

PGS.TS.GVCC. Ngô Hữu Toàn

Trưởng bộ môn cơ sở TS 

Bộ môn Cơ Sở TS

ThS. Trần Quang Khánh Vân

Trưởng bộ môn Bệnh học TS

Bộ môn Bệnh học TS

TS. Mạc Như Bình

Trưởng bộ môn Quản lý TS

Bộ môn Quản lý TS

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Quang Linh

Giám đốc ĐH Huế 

Bộ môn Bệnh học TS

PGS.TS.GVCC. Tôn Thất Chất

 

Bộ môn NTTS

ThS. Võ Đức Nghĩa

 

Bộ môn NTTS

TS. Nguyễn Văn Huy

Trợ lý Khoa học

Bộ môn NTTS

ThS.NCS. Hoàng Nghĩa Mạnh

 

Bộ môn NTTS

ThS.NCS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

Bộ môn NTTS

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Bộ môn NTTS

ThS. Phạm Thị Phương Lan

 

Bộ môn NTTS

ThS. Trần Thị Thu Sương

Phó trưởng BM cơ sở TS 

Bộ môn Cơ Sở TS

ThS.NCV. Lê Thị Thu An

 

Bộ môn Cơ Sở TS

ThS. Trần Nguyên Ngọc

Bí thư Liên chi đoàn 

Bộ môn Cơ Sở TS

ThS. Nguyễn Tử Minh

Bí thư chi đoàn CBGV 

Bộ môn Cơ Sở TS

ThS.NCS. Võ Điều

 

Bộ môn Cơ Sở TS

TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng

 

Bộ môn Cơ Sở TS

KS. Hà Thị Huệ

Thư ký khoa

Bộ môn Cơ Sở TS

ThS.NCS. Trương Thị Hoa 

Phó trưởng BM Bệnh học TS 

Bộ môn Bệnh học TS

ThS.NCS. Nguyễn Đức Quỳnh Anh 

 

Bộ môn Bệnh học TS

TS. Nguyễn Anh Tuấn 

 

Bộ môn Bệnh học TS

ThS.NCS. Phạm Thị Hải Yến 

 

Bộ môn Bệnh học TS

ThS.NCV. Hồ Thị Tùng

 

Bộ môn Bệnh học TS

TS. Lê Văn Bảo Duy 

 

Bộ môn Bệnh học TS

TS. Nguyễn Thị Huế Linh 

 

Bộ môn Bệnh học TS

ThS. Nguyễn Nam Quang 

Phó trưởng phòng CTSV

Bộ môn Bệnh học TS

ThS.NCS. Trần Nam Hà

 

Bộ môn Bệnh học TS

ThS. Nguyễn Văn Huệ 

Phó trưởng BM Quản lý TS

Bộ môn Quản lý TS

ThS.NCS. Hà Nam Thắng 

 

Bộ môn Quản lý TS

ThS.NCS. Hồ Thị Thu Hoài 

 

Bộ môn Quản lý TS

ThS.NCS. Trương Văn Đàn 

Phó bí thư Liên chi đoàn 

Bộ môn Quản lý TS

ThS.NCS. Ngô Thị Hương Giang 

 

Bộ môn Quản lý TS

ThS.NCS. Kiều Thị Huyền 

 

Bộ môn Quản lý TS

ThS. Nguyễn Đức Thành

 

Bộ môn Quản lý TS

ThS. Trần Thị Thúy Hằng 

 

Bộ môn Quản lý TS

ThS.NCS.NCV. Lê Tiến Hữu 

 

Bộ môn Quản lý TS

Khoa Thủy sản