1. TS Lê Văn Dân - Trưởng khoa

2. TS. Ngô Hữu Toàn - Phó trưởng khoa (xem lí lịch)